Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawę korzystania ze sklepu internetowego Baltic Collagen shop.balticcollagen.pl

Definicje:

Siedziba firmy, adres.

AR Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Akacjowa 1/25, 40-102 Katowice, Polska

KRS 0000360328, Regon 241 632 680, NIP PL6342752195

Biuro obsługi klienta

AR Service  Sp. z o.o. ul. Akacjowa 1/25, 40-102 Katowice, Polska   Tel. +48 507 035 042   mail: adam.raboj@balticcollagen.pl

Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez  AR Service  Sp. z o.o. umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez   AR Service  Sp. z o.o. i jej partnerów oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis, Serwis Internetowy.

Klient – podmiot zamawiający wyspecyfikowane Produkty w sklepie internetowym poprzez stronę o adresie shop.balticcollagen.pl

Dni robocze – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy)

Produkt – towar oferowany w ramach Serwisu Internetowego zorganizowanego na stronie shop.balticcollagen.pl

Regulamin – niniejszy regulamin.

 1.       Produkty dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Baltic Collagen zostały dopuszczone do obrotu na terenie RP i posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2.       Klient składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego Baltic Collagen , natomiast zawarcie umowy sprzedaży zamówionych produktów, jak również jej realizacja: odbiór oraz zapłata ceny dokonywane są przez niego w wybranej lokalizacji określonej w trakcie rejestracji lub wypełniania formularza zamówienia online.
 3.       Ceny produktów wskazane w ofercie sklepu internetowego Baltic Collagen są cenami detalicznymi brutto, przedstawionymi w złotych polskich (PLN).
 4.       AR Service  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji cen produktów dostępnych w ramach oferty internetowej. Aktualizacją cen nie będą objęte produkty zamówione już przez Klienta i potwierdzone wiadomościami podsumowującymi.
 5.       Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest przedstawiona w Koszyku każdorazowo po dodaniu kolejnego Produktu oraz aktualizacji Koszyka
 6.       W ramach jednego zlecenia Klient może dokonać zamówienia maksymalnie 10 sztuk (każdego) produktu shop.balticcollagen.pl .
 7.       W przypadku zamówienia produktów, Klient ponosi - poza ceną sprzedaży – koszt wysyłki wyspecyfikowany w Serwisie Internetowym.
 8.       W celu złożenia zamówienia, Klient musi wypełnić wszystkie pola informacyjne na stronie sklepu internetowego Baltic Collagen, podając dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia.
 9.       Klient każdorazowo otrzymuje - drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail - potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10.     Wskazane terminy zakupu zamówionych Produktów mogą ulec przesunięciu wyłącznie w przypadku braku produktów, o czym Klient zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail.
 11.     Zakup produktów, płatność ceny zamówionych Produktów dokonywana jest gotówką przy odbiorze (w sytuacji wyboru dostawa za pobraniem), kartą płatniczą/kredytową akceptowaną w Serwisie, przelewem bankowym lub płatnością systemu PayPal lub Przelewy24
 12.     Warunkiem koniecznym do złożenia kolejnego zamówienia w sklepie internetowym Baltic Collagen jest zrealizowanie poprzedniego zamówienia.
 13.     AR Service  Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczasowych produktów w ramach oferty serwisu dostępnego w sklepie internetowym Baltic Collagen.
 14.     W przypadku braku dostępności produktu pomimo jego zaoferowania w sklepie internetowym Baltic Collagen Klient zostanie o tym poinformowany mailowo.
 15.     AR Service  Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. W wypadku, gdy ilość artykułów objętych cenami promocyjnymi lub wyprzedażą jest ograniczona, realizacje zamówień odbywają się według kolejności ich wpływu aż do wyczerpania zapasów.
 16.     Produkty prezentowane w sklepie internetowym Baltic Collagen nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 17.     Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego poprzez sklep internetowy Baltic Collagen wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zamówionego produktu.
 18.     AR Service  Sp. z o.o. dokłada należytej staranności, aby treści dot. Produktów oferowanych poprzez sklep internetowy Baltic Collagen jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 19.     Ceny podane poprzez sklep internetowy Baltic Collagen są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w detalicznych punktach sprzedaży) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w punktach detalicznych na terenie RP.
 20.     Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży w ramach oferty specjalnej poprzez sklep internetowy Baltic Collagen są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 21.     Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 22.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny zamówienia produktów przez Klienta poprzez sklep internetowy Baltic Collagen
 23.     Administratorem danych osobowych Klientów jest:   AR Service  Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane przez:   AR Service  Sp. z o.o. wyłącznie celem realizacji umowy sprzedaży produktu;
 24.     Klient, podając dane osobowe poprzez sklep internetowy Baltic Collagen w procesie zakupu w Koszyku ewentualnie w trakcie rejestracji oświadcza, że:

- są one zgodne z prawdą,

- wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.),

- wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 12004 z późn. zm.) przez AR Service  Sp. z o.o. w celu promocji (marketingu) produktów i firm.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania  ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się drogą elektroniczną na adres:  adam.raboj@balticcollagen.pl

 

Niepodanie przez Klienta wymaganych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia poprzez sklep internetowy Baltic Collagen.

 

 1.     AR Service  Sp. z o.o..zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji produktów dostępnych w ramach oferty celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność, z zastrzeżeniem, że nie zakłóci to dotychczas realizowanych zamówień.
 2.     AR Service  Sp. z o.o..zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia funkcjonowania sklepu internetowego Baltic Collagen celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 3.     W przypadku wadliwości produktu zakupionego w Serwisie w wyniku złożenia zamówienia (np. wydanie produktów uszkodzonych, niepełnowartościowych, niekompletnych lub których termin ważności upłynął), Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4.     AR Service  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: 

- podanie w trakcie procesu składania zamówienia błędnych danych przez Klienta,

- nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych (w tym  m.in. za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta),

-  inne okoliczności związane z działalnością podmiotów trzecich, za których działania sklep internetowy Baltic Collagen  nie odpowiada.

 1.     AR Service  Sp. z o.o.  informuje, iż podczas korzystania ze sklepu internetowego Baltic Collagen na komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.
 2.     Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Klienta. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3.     Pełna treść Regulaminu świadczenia usług przez AR Service  Sp. z o.o.  w oparciu o Serwis dostępna jest dla wszystkich Klientów na stronie sklepu i w siedzibie firmy AR Service Sp. z o.o.
 4.     Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza akceptacje wszystkich postanowień określonych w Regulaminie.
 5.     AR Service  Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na shop.balticcollagen.pl
 6.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01 .2015 r.
 7.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 8.     Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby  AR Service  Sp. z o.o.

Reklamacje i zwroty

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy – adam.raboj@balticcollagen.pl
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Towar powinien być zwrócony na adres: AR Service Sp. z o.o. ul. Akacjowa 1/25 40-102 Katowice
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 5. AR Service Sp. z o.o.  jako Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy pocztą e-mail adam.raboj@balticcollagen.pl lub na : AR Service Sp. z o.o. ul. Akacjowa 1/25 40-102 Katowice.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 8. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Niezgodność Towaru z umową (reklamacje)

1.AR Service Sp. z o.o.  jako Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie bezpośrednio na adres Usługodawcy pocztą e-mail adam.raboj@balticcollagen.pl lub na : AR Service Sp. z o.o. ul. Akacjowa 1/25 40-102 Katowice.

3.W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

4.Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Usługodawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.

5.Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.